Algemene voorwaarden Dwars over de Mandel

1. Door zich in te schrijven, verklaren de deelnemers zich akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

2. De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. Deelnemers die zich vooraf aanmelden maar niet vooraf betalen, betalen bij het afhalen van hun borstnummer het verhoogde daginschrijvingstarief. Enkel deelnemers die de dag zelf kunnen aantonen dat ze vooraf betaald hebben, vallen buiten deze regeling.

3. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

4. Deelnemers die na de voorinschrijvingsfase of op de dag zelf van afstand willen wisselen betalen ter plaatse € 5 administratiekosten.

5. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

6. Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

7. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.

8. Deelnemers vrijwaren de organisator voor schade en hinder die derden mochten veroorzaken door een handelen of nalaten met betrekking tot het evenement.

8. Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisatie van Dwars over de Mandel. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met Dwars over de Mandel, indien u daarvoor expliciet de toestemming gaf tijdens de inschrijving. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van Dwars over de Mandel, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

9. Door zich in schrijven voor Dwars over de Mandel stelt de deelnemer zijn gegevens ook beschikbaar voor het opstellen van het regelmatigheidscriterium ‘Roeselare Loopt’ en de daarbij horende activiteiten (mailings, uitnodiging prijsuitreiking, enz.).

10. Indien de deelnemer niet wenst opgenomen te worden in de uitslag van Dwars over de Mandel kan hij dat aangeven per mail op info@runningresults.be

Klein Seminarie Roeselare, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare, 051/264726 – info@dwarsoverdemandel.beADMIN LOGIN